نقاشی پرتره

سید کاظم حسینی – بازیگر تائتر و تلوزیون

اختتامیه جشنواره تائتر رفسنجان – 1397

اختتامیه جشنواره تائتر رفسنجان – 1397

workshop

اختتامیه جشنواره تائتر رفسنجان – 1397

workshop

ورکشاپ نقاشی از مدل زنده

ورکشاپ نقاشی از مدل زنده

ورکشاپ نقاشی از مدل زنده

ورکشاپ نقاشی از مدل زنده

ورکشاپ نقاشی از مدل زنده

ورکشاپ نقاشی از مدل زنده