صفحه کارهای شخصی استاد شمسی

انتزا

 

مدرن

 

نقاشی انتزاع

signak

 

نقاشی از طبیعت

اقتباس از پل سینیاک – رنگ گرم

 

نقاشی طبیعت

اقتباس از پل سینیاک – طبیعت پردازی

دکوراتیو

دکوراتیو

 

نقاشی طبیعت

اقتباس از پل سینیاک – طبیعت پردازی

نقاشی طبیعت

اقتباس از ونگوگ

 

نقاشی طبیعت

رنگ روغن – سیاه سفید

نقاشی از طبیعت

رنگ روغن

 

نقاشی ترکیب فیگور و فضا

اقتباس از ادوارد ویارد – رنگ روغن

 

نقاشی ترکیب بندی فیگور و فضا

اقتباس از پل سینیاک – رنگ روغن

 

نقاشی ترکیب بندی فیگور و فضا

اقتباس از پیر بونارد – رنگ روغن

 

طراحی ذهنی

زغال

 

طراحی با مرکب

مجسمه سه‌بعدی

سفارشی

 

چاپ مونو تایپ

 

چاپ روی چوب

 

چاپ روی لینو