صفحه آرشیو طراحی

قلم فلزی و مرکب

 

طراحی با قلم فلزی و مرکب

سایز 60×60 –  مقوای سفید

shajarian

 

طراحی سیاه قلم

سایز 60×40 –  مقوای سفید

 

طراحی سیاه قلم

سایز 60×40 –  مقوای سفید

 

طراحی ساخت و ساز – خودنگاره (Self Portrait)

سایز 60×40 – کاغذ طراحی پارس – مداد طراحی

 

خودنگاره (Self Portrait)

سایز 60×40 – کاغذ طراحی پارس – طراحی با خودکار

 

طراحی توده‌ای

سایز 20×30 – مقوای گرافت – طراحی توده‌ای با مدادپاستل

tarahi-eskelet

 

طراحی با زغال

سایز 60×40 – کاغذ گرافت – زغال و پاستل

طراحی با زغال

 

طراحی با زغال

سایز 60×40 – کاغذ گرافت – زغال و پاستل

eye

 

طراحی با مداد رنگی

 کاغذ طراحی پارس – مداد رنگی

 

طراحی با مداد رنگی

کاغذ طراحی پارس – مداد رنگی

 

طراحی با مداد رنگی

کاغذ طراحی پارس – مداد رنگی

 

طراحی بدون نگاه به کاغذ

نگاه پیوسته به مدل

بداهه

سایز 60×40 – کاغذ طراحی پارس – مداد طراحی

 

طراحی چهره

سایز 60×40 – کاغذ طراحی پارس – مداد طراحی

 

طراحی ساخت و ساز

سایز 60×40 – کاغذ طراحی پارس – مداد طراحی

 

طراحی از مدل زنده

سایز 50×70 – کاغذ طراحی پارس – مداد طراحی

 

طراحی از مدل زنده

سایز 50×70 – کاغذ طراحی پارس – مداد طراحی

 

طراحی از مدل زنده

سایز 50×70 – کاغذ گرافت – مداد کنته و زغال

 

طراحی از مدل

سایز 60×40 – کاغذ طراحی پارس – مداد طراحی

 

خودنگاره (Self Portrait)

سایز 40×40 – کاغذ طراحی پارس – طراحی با مرکب و قلم فلزی

 

طراحی حالت با خطوط پیوسته

سایز 60×40 – کاغذ طراحی پارس – مداد طراحی