سخن بزرگان

تولستوى در تحلیل موضوع هنر مى‌گوید: علامتى که هنر واقعى را از تقلبات هنرى تفکیک مى‌کند این شاخص تردید ناپذیر است: مسرى بودن هنر. اگر انسانى به هنگام خواندن و دیدن وشنیدن اثر انسان دیگر، بى‌آنکه از جانب خود فعالیتى به خرج دهد و بى آنکه تغییرى در نظرگاه وضع فکرى خویش پدید آورد، حالت روحى خاصى را دریابد که او را با سازنده اثر و افراد دیگرى که مانند او،موضع هنر را دریافته‌اند متحد سازد، موضوعى که چنین حالتى را به وجود مى‌آورد، موضوع هنر است.

جستجو بین دسته‌ها

محصولات

۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۵۹۰,۰۰۰ ریال
۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۸۹۰,۰۰۰ ریال